Česky | English

Léčivá síla tvořivosti: Arteterapie a artefiletika v prostředí knihovny

Představení arteterapie a artefiletiky v rámci projektu Expresivní terapie a prožitkové aktivity v knihovně, realizováno v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

O arteterapii

Pojem arteterapie může znít cize, jeho jazykový původ však není těžké odvodit – arte jako umění, terapie jako léčba. Můžete se setkat s širším pojetím, které chápe arteterapii jako léčbu uměním všeho druhu, zahrnující do sebe obory jako je kupříkladu muzikoterapie, dramaterapie či terapie tancem. V užším slova smyslu využívá arteterapie pouze výtvarných uměleckých forem. Tak je tomu i v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.


 Dialog s vodou – sdílený workshop arteterapie a muzikoterapie

Slovo terapie v názvu může mylně evokovat podmínku, že arteterapii potřebují výhradně nemocní lidé, nicméně v posledních letech přibývá institucí, které využívají arteterapeutických postupů pro různé účely. Součástí léčivého procesu tak může být například rozvoj kreativity a osobnostní růst nebo prožitek a uvolnění a v jejich důsledku hlubší sebepoznání. Arteterapeutická sezení mohou být organizovaná individuálně, ale velmi pozitivní bývají výsledky práce ve skupině.

Projekt Expresivní terapie a prožitkové aktivity v knihovně

Od ledna 2014 Knihovna Jiřího Mahena v Brně nabízí díky úspěšnému projektu Bubnohrátky muzikoterapii pro různé cílové skupiny. V roce 2015 pak úspěšně navázal projekt Expresivní terapie a prožitkové aktivity v knihovně , který programovou nabídku rozšířil o další z expresivních terapií – arteterapii a artefiletiku . Doposud byly uspořádány akce pro širokou veřejnost, maminky s dětmi, seniory, pracovníky knihoven atd.

Arteterapie v knihovně

Arteterapie v Knihovně Jiřího Mahena v Brně vychází z předpokladu, že již samotný proces tvorby má léčivé účinky. Výtvarná tvorba v rámci arteterapie není svázaná požadavky na estetičnost, jde především o prožitek ze spontánní tvorby a nezáleží na tom, zdali má účastník výtvarné predispozice. Sezení jsou založena na pozitivním prožitku a psychickém uvolnění a vytváří bezpečný prostor pro setkávání, otevřené sdílení a komunikaci lidí, čímž je účastníkům zprostředkován dnes tolik potřebný přirozený sociální kontakt. Neverbální obrazová forma komunikace a její vědomá reflexe pomáhají dosahovat hlubšího sebepoznání. Odměnou je radost, pocit sounáležitosti ve skupině a celkový psychický odpočinek.

Lekce arteterapie se ustálily v podobě jednorázových skupinových sezení, při kterých dochází k aktivizaci, interakci a sociálnímu kontaktu účastníků. Výtvarné umění zde slouží jako prostředek k osobnímu vyjádření (expresi) v rámci komunikace.

Skupinová arteterapie

Skupinová práce poskytuje zázemí pro budování vzájemné podpory a užitečné zpětné vazby. Každá skupina má odlišnou dynamiku a charakter. U účastníků se rozvíjí schopnost komunikovat a empaticky naslouchat. Skupinové arteterapie mají atmosféru důvěry a otevřenosti, dostavují se pocity sounáležitosti, smích a uvolnění.

Skupinová arteterapie – společná tvorba Ideálního ostrova pro život

Aktivní imaginace

Jungiánská metoda aktivní práce s nevědomými obsahy účinně funguje na poli relaxace, stimuluje představivost a napomáhá hlubšímu sebepoznání. Účastník sezení se zaposlouchá do hlasového vedení lektora a nechá volně plynout své vnitřní obrazy. Výtvarné zpracování po imaginaci upevňuje prožitek.

Aktivní imaginace – vnitřní proud obrazů za zavřenýma očima

Artefiletika pro rodiče s dětmi

Artefiletika je zážitkovým a tvořivým pojetím výchovy a vzdělávání. Na rozdíl od arteterapie se snaží o prevenci psychických problémů u dětí a pomocí výrazové hry, spontánní tvorby a reflektivního dialogu všestranně a citlivě rozvíjí dětskou osobnost. Artefiletiku veřejnosti zprostředkováváme formou pravidelně se opakujících artefiletických dílen pro děti a jejich rodiče.

Artefiletika pro děti – lidské tělo

Závěr

Projekt expresivních terapií v knihovně je živým organismem, který se neustálé mění a rozvíjí. V současnosti pracujeme na synkretické relaxační dílně pro zrakově postižené. Dílna integruje prvky muzikoterapie a arteterapie v jeden celek a akcentuje rozvoj haptického (hmatového) vnímání i tvorby skrze materiály a nástroje rozvíjející tuto rovinu smyslového vnímání. Do budoucna bychom pak projekt rádi obohatili i o širší stálou nabídku uměleckých terapií, např. dramaterapii, tanečně-pohybovou terapii apod.

V dnešní době charakteristické rychlostí, stresem a nejistotou není neobvyklé, že lidé hledají alternativní způsoby, jak si pomoci k psychické vyrovnanosti a pocitu štěstí. Arteterapie je jednou z cest, po které je možno se vydat. Je to cesta spontánní výtvarné tvořivosti směřující k nalézání vlastní hodnoty a radosti ze smysluplného prožívání života. V každém z nás je totiž léčivá schopnost pomoci sami sobě.

Autor fotografií: Barbora Linková, archiv Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Citace

SAKMAROVÁ, Hana. Léčivá síla tvořivosti: Arteterapie a artefiletika v prostředí knihovny. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 4/2016 [cit. 2016-10-26]

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/arteterapie-artefiletika.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku