Česky | English

Příběh v kreativních terapiích

Představení prvního ročníku semináře věnovaného expresivním terapiím (arteterapie, muzikoterapie, skazkoterapie, biblioterapie) a storytellingu.

Na začátku listopadu loňského roku se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně uskutečnil jednodenní inspirativní seminář pro pedagogy, speciální pedagogy a knihovníky s názvem Příběh v kreativních terapiích. Seminář byl zaměřen na využití vybraných technik z oblasti expresivních terapií při práci s dětskými kolektivy. Účastníci mohli „ochutnat“, jak rozmanitě se může s příběhy v rámci těchto oborů pracovat.

Dopolední blok byl zahájen worskhopem skazkoterapie a muzikoterapie. Odpoledne pak přišla na řadu biblioterapie, arteterapie a storytelling.

Skazkoterapie

Skazkoterapie je svébytný terapeutický přístup, který pracuje s pohádkovou metaforou a archetypálními příběhy. Pohádku nabízí jako bezpečný prostor pro seberozvoj dětí i dospělých. Lektorem skazkoterapie byl Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP v Olomouci, pedagog na ZUŠ Zlín a gestalt psychoterapeut s privátní praxí.


Martin Dominik Polínek

Celostní muzikoterapie

Metodu Celostní muzikoterapie představil PaedDr. Lubomír Holzer, muzikoterapeut, speciální pedagog, profesionální hudebník a zároveň autor zmíněné metody. Prostřednictvím muzikoterapeutického příběhu je vytvářen interaktivní prostor, ve kterém je možné maximálně rozvinout fantazii, spontaneitu, tvořivost, empatii a schopnost citlivě naslouchat sobě a ostatním. V muzikoterapeutických příbězích je možné vhodně kombinovat aktivní i receptivní muzikoterapeutické techniky, jako je relaxace, společná hra na hudební nástroje v přirozeném ladění a tanec na muzikoterapeutickou hudbu.


Lubomír Holzer

Biblioterapie

Základní psychoterapeutické principy biblioterapie a metodiku vhodnou pro pedagogy, kteří chtějí s biblioterapií ve svých školách začít, představila lektorka Mgr. Marie Mokrá, absolventka FF MU v Brně.


Marie Mokrá, přednáška o biblioterapii

Arteterapie

Možnosti arteterapie při práci s příběhem mohli účastníci vyzkoušet s Mgr. Hanou Sakmarovou, lektorkou pravidelné arteterapie a artefiletiky v KJM. V arteterapii se nejčastěji pracuje s příběhem v podobě pohádky nebo snu. Projektivní metoda umožnuje, aby se naše osobní motivy promítly do obsahu příběhu. V případě vlastního snu jej můžeme dále rozvíjet metodou aktivní imaginace.


Hana Sakmarová, workshop arteterapie

Storytelling

Storytelling sice není expresivní terapií, jeho možnosti ale nabízí zajímavé inspirace při práci s příběhem. Zjednodušeně řečeno je vlastně storytelling vyprávění příběhů. Během workshopu se účastníci seznámili s fázemi storytellingového procesu a vyzkoušeli si základní příběhová cvičení. Provázel je vypravěč a lektor storytellingu, celostní muzikoterapeut, herec působící v divadle pro děti a mládež Polárka Matěj Záhořík.


Matěj Záhořík, workshop storytellingu

Závěrečnou třešničkou programu bylo sólové představení Ateliéru výchovné dramatiky pro neslyšící JAMU O rackovi a kočce. Tento příběh pro děti je součástí projektu „Kniha“, který vznikl primárně jako motivační program pro neslyšící děti a mládež. Stěžejním scénografickým artefaktem v něm je výtvarně zpracovaná kniha. Knižní příběh je zpracován tak, aby u dětí docházelo k upevňování a rozšiřování slovní zásoby a pochopení kontextů, které neslyšícím dětem v psaném textu většinou chybí. Primárně byl projekt realizován především ve školách pro sluchově postižené děti a mládež. Je ale nosnou inspirací a silným prožitkem pro všechny malé i velké diváky.

Závěr

Celý seminář vznikl díky projektu Příběh v kreativních terapiích, který navázal na předchozí tři úspěšné projekty zaměřené na expresivní terapie a prožitkové programy v knihovně . Součástí projektu byla také realizace pohádkového cyklu Za poselstvím příběhů. Cyklus nabídl šest interaktivních, prožitkově-relaxačních dílen pro rodiče s dětmi, jmenovitě muzikoterapeutické příběhy: Indiánská pohádka  s Lenkou Hradeckou, Píseň Země  s Veronikou Faltusovou, Příběh starého dubu  s Evou Motyčkovou, O malé hvězdě s Evou Sádlíkovou a adventní příběh Putování za betlémskou hvězdou  se Soňou Štoudkovou, dále Anděl – strážce tajemství  s arteterapeutkou Ivanou Rumpelovou.

Expresivní terapie jsou velkou inspirací pro všechny obory pomáhajících profesí. Pozitivní ohlasy na seminář to jenom potvrzují. Proto i v tomto roce, na podzim, bude pedagogickým pracovníkům a knihovníkům nabídnut další ročník, tentokrát zaměřený na práci s rytmem.

Citace

ŠTOUDKOVÁ, Soňa. Příběh v kreativních terapiích. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 3/2018 [cit. 2018-09-09].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/pribeh-v-kreativnich-terapiich.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku