Česky | English

Semináře na podporu dětského čtenářství

Autor: Mgr. Pavlína Lišovská
Číslo: roč. 7, č. 3/2021
Rubrika: Impulsy u kávy
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Psát tento článek je tak trochu pocit jako stát na tenkém ledu, protože nechci nikoho zapomenout zmínit. Jako kritérium výběru jsem si určila, že to bude akce celostátně známá a bude za sebou mít již několik ročníků – čím více, tím lépe, nebo to bude na specifické téma z oblasti dětského čtenářství – např. zaměření na mládež či školní knihovny. Vybrala jsem tedy pro vás celkem 6 tipů – na 5 českých a jeden „zahraniční“ seminář, které by dle mého názoru neměly žádnému dětskému knihovníkovi během jeho kariéry uniknout.

Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na rozvoj čtenářství (Městská knihovna v Přerově)

Městská knihovna v Přerově spolu s Muzeem Komenského v Přerově pořádala v roce 2021 již 10. ročník tohoto odborného semináře. Jeho cílem je každoročně otevřít zajímavé či důležité téma týkající se literatury pro děti a mládež a nahlédnout na něj z různých úhlů pohledu. Mezi řečníky bývají např. didaktici, psychologové, pedagogové, literárněvědně orientovaní odborníci či vysokoškolští pedagogové a další.

Seminář přinesl za dobu své existence náhled na témata, jako je hrdinové a hrdinství, příroda v novější literatuře pro děti a mládež, dětské čtenářství a jeho fenomény a mnohé další. Připravené přednášky bývají prokládány příklady z praxe, tipy na četbu, odkazy na zajímavé zdroje a v neposlední řadě jsou vždy unikátním zdrojem zajímavostí k dané problematice.

Seminář se koná obvykle v podzimním listopadovém termínu a z příspěvků přednesených na semináři vzniká sborník.

Současnost literatury pro děti a mládež (Krajská vědecká knihovna v Liberci)

V roce 2021 připravovala Krajská vědecká knihovna v Liberci již 18. ročník této konference na podporu literatury pro děti a mládež a dětského čtenářství. Akce je pořádána ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Katedrou germanistiky Pedagogické fakulty UK a Labyrintem věd(ění) univerzitou prvního věku – ve spolupráci s Národní knihovnou a SciVií, z.s.

Každoročně se tato v převážné většině jarní (pokud nezasáhne pandemie) konference trvající dva dny věnuje předem určenému tématu, které se snaží naplnit nejen po odborné teoretické stránce, ale i po té metodické formou pořádaných workshopů, do nichž se mohou účastníci také zapojit.

Tematicky se konference nebrání žádnému zajímavému literárnímu fenoménu ani žánru, proto tak mohli účastníci v předcházejících ročnících prožít inspirativní dva dny např. s tématy Kouzelný svět příběhů aneb Umění vyprávět nejen slovy, 2×101 knih aneb Jak formulovat kánon světových a českých děl pro děti a mládež, Česká a světová literatura pro děti a mládež – trendy, srovnání, nová témata, Úloha ilustrace v dětské knize, Jestlipak víte, kdo je lyrik? aneb O poezii pro menší i větší a mnohé další.

Z konference bývá vydáván také sborník s příspěvky.

Chceme dětem číst (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)

V roce 2021 pořádalo Centrum dětského čtenářství již 13. ročník semináře, který je určen knihovníkům, pedagogům i případným zájemcům ze strany odborné veřejnosti, kteří se zajímají o čtenářství dětí a mládeže. Každoročně má seminář jedno zastřešující téma, jemuž je celé dvoudenní setkání věnováno. Mezi již proběhlými tématy tak mohli účastníci najít např. Fenomény současné literatury pro děti a mládež, Svět dětí v literatuře pro děti a mládež, Literatura pro malé a ještě menší, Čtení s poučením aneb Práce s naučnou literaturou, Kouzlo skryté ve verších či Práce s cizojazyčnou literaturou a další.

Všechny semináře (nejen tento literární, ale i další, které pod hlavičkou CDČ jsou pořádány a jež korespondují s aktuálními tématy v dětském knihovnictví) staví na tom, že část programu je vždy osazena teoretickými příspěvky a část je zaměřena i na praktické workshopy, v nichž si tematicky zaměřenou práci mohou účastníci vyzkoušet sami na sobě.

Mladí v hledí knihovny (akce zvaná stěhovavá, poslední dva ročníky proběhly v Knihovně Třinec)

Akce věnující se specificky knihovníkům, specialistům na práci s mládeží, vznikla před několika lety a jejími pořadateli byly knihovny např. v Prostějově, Vyškově, Litvínově a už podvakrát byla pořadatelem Knihovna Třinec.

Na akci by měl být jako účastník specificky přítomen člověk, který se této činnosti, práci s mladými, věnuje, nebo k tomu postupně ve své pracovní náplni směřuje. Cílem je obohatit tyto pracovníky o know-how, čím je tato cílová skupina specifická, jak jí vycházet vstříc v rámci programové náplně, prostor, aktivit, literatury nakupované do fondu a dalších oblastech.

Součástí akce jsou setkání s odborníky na nejrůznější problematiky, ukázky zajímavých lekcí a programů, praktické workshopy zacílené na získávání nových kompetencí či znalostí, sdílení vlastních zkušeností, tvorba možných scénářů řešení, seznamování s existujícími možnostmi financování a vzdělávacích aktivit aj.

Více o posledním setkání pracovníků s mládeží na této konferenci si můžete přečíst i ve článku Jiřiny Vozdecké v  tomto čísle.

 Jak na čtenářskou dílnu (Centrum pro školní knihovny Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze)

Sérii workshopů „Jak na čtenářskou dílnu“ zaměřených na vybraná témata z oblasti literatury pro děti a mládež připravuje i Centrum pro školní knihovny a je určena pro školní knihovníky, knihovníky z dětských oddělení, vyučující v mateřských a základních školách a vedoucí čtenářských klubů a další zájemce.

Na setkáních je pro účastníky připravena prezentace představující zajímavé knižní tituly, které obsahují ve svém příběhu předem určené téma, a nabízející řadu metodických nápadů a didaktických rad, jak danou knížku využít při programu s dětmi.

Mezinárodní konference Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave)

Naši slovenští sousedé připravují primárně pro školní knihovníky, ale v programu si řadu inspirativních nápadů najdou i kolegové z veřejných knihoven, konferenci Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl, kde jsou představována jednak témata související právě s touto specifickou odnoží knihoven věnujících se ve své práci dětským a dospívajícím čtenářům, a zároveň jsou zde představeny nejzajímavější aktivity těchto knihoven, jež mohou být podnětem k vytváření akcí podobného typu.

Přednášejícími tak bývají jednak odborníci z řad knihovníků veřejných knihoven či kateder knihovnictví, ale také právě lidé z praxe, kteří tyto projekty na svých školách ve školních knihovnách zrealizovali.

Součástí každého ročníku je i prezentace výsledků činnosti školních knihoven na Slovensku a výsledků projektů na podporu dětského čtenářství, které jsou Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave každoročně organizovány (např. česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy aj.).

Z každého ročníku vzniká elektronický, volně přístupný sborník.

LIŠOVSKÁ, Pavlína. Semináře na podporu dětského čtenářství. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2021, roč. 7, č. 3 [cit. 2021-11-23]

 

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/seminare-na-podporu-detskeho-ctenarstvic32021.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku