Česky | English

Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství

Článek ve stručnosti představuje seminář „Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na rozvoj čtenářství“, který si každoročně klade za cíl seznámit knihovníky a pedagogy s aktuální knižní produkcí určenou dětským a dospívajícím čtenářům. Přináší přehled prezentovaných témat v uplynulých letech a blíže pohlíží na zatím poslední uskutečněný ročník věnovaný tématu hrdinství v literatuře pro děti a mládež.

„Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství“ – tak zní název odborného semináře, který každoročně pořádá Městská knihovna v Přerově ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, a to za finanční podpory SKIP ČR (Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky) a Ministerstva kultury ČR. Zváni jsou všichni knihovníci, pedagogičtí pracovníci s aprobací český jazyk a literatura (příp. dějepis) nebo studenti pedagogiky či knihovnictví, kteří se o problematiku dětského čtenářství blíže zajímají nebo tato oblast přímo souvisí s jejich pracovní náplní, příp. obsahem studia.

Stalo se tak již tradicí, že se v listopadu sjíždějí do Přerova pracovníci knihoven z nejrůznějších koutů Moravy, výjimečně také z Čech, aby si poslechli příspěvky přednášejících na témata vztahující se k současné literární tvorbě pro děti a mládež.

Od doporučené četby až k prvním láskám

Od nesmělých a váhavých začátků v roce 2012, který byl pro přerovské knihovníky spíše experimentátorský, co se týká průběhu semináře, se zaměření jednotlivých ročníků této vzdělávací akce postupem času specifikovalo a z obecnější roviny plynule přešlo do konkrétní podoby. Každý ročník se tak nyní věnuje jinému tématu, jehož společným jmenovatelem však vždy zůstává současná literární tvorba pro děti a dospívající čtenáře.

Během uplynulých ročníků semináře tak jeho účastníci mohli hlouběji nahlédnout např. do problematiky tzv. doporučené četby na základních školách, mezi současnou komiksovou produkci pro děti a mládež nebo na fenomén posledních let s názvem paranormální romance, tedy jistý druh moderní pohádky pro dospívající dívky. Ne vždy byl obsah semináře zaměřen na populární nebo „odlehčené“ téma, a to když se přednášející snažili najít zábavné tituly pro děti mezi knihami zabývajícími se nepříliš oblíbenou historií, resp. dějepisem, nebo poukazovali na odlišnosti, izolace a nástrahy dospívání v křehkém dětském světě. O to napínavější pak byly literární cesty za dobrodružstvím, prostřednictvím nichž se zúčastnění knihovníci alespoň na chvíli přenesli do světa fantastiky. A samozřejmě se nezapomnělo ani na jednu z největších a nejdiskutovanějších kapitol literatury určené mládeži – dívčí román, kdy se ke slovu dostaly první lásky ve všech jejich podobách a knihy s touto tematikou ve všech jejich kvalitách.

Když hrdina není tak úplně hrdina

V pořadí již 8. ročník semináře zabývajícího se současnou literaturou pro děti a mládež se uskutečnil 13. listopadu 2019, a jak napovídá nadpis tohoto odstavce, jeho ústředním tématem se stal tentokrát hrdina. Možná by se mohlo na první pohled znát, že řeč byla o postavách ryze kladných, nadmíru statečných, čestných, vytrvalých a v každé situaci okouzlujících, protože právě tak si často mnozí z nás přece toho pravého hrdinu představují. Ale co když je to s těmi hrdiny někdy i trochu jinak?

Právě na tyto „netradiční“ hrdiny zaměřily pozornost ve svých prezentacích letošní přednášející – Pavlína Lišovská z Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Markéta Straková z Muzea Komenského v Přerově i chybějící Kateřina Lohrová z PedF Západočeské univerzity v Plzni, které zdravotní stav nedovolil se semináře na poslední chvíli zúčastnit. Na řadu tak přišli hrdinové, kteří se mnohdy stali hrdiny zcela nevědomě, bez svého vlastního přičinění – ať už svou zdánlivou obyčejností, nebo právě naopak svou odlišností. Zmiňovaní hrdinové se totiž ve svých každodenních životech potýkají s fyzickými handicapy, domácím násilím, odlišnou sexuální orientací, psychickými poruchami, fobiemi, rasovými předsudky apod., jimž jsou nuceni čelit. Aby však závažných témat nebylo na jeden seminář až příliš, dozvěděli se účastníci také to, jak se hrdinům od srdce zasmát. Skvělým příkladem se ukázaly být vikinské příběhy, neboť k hrdinnému vikinskému způsobu života humor zkrátka neodmyslitelně patří.

Seminář coby prostor pro sdílení

O oblibě přerovského semináře mezi pracovníky knihoven svědčí jeho nemalá návštěvnost. Každým rokem při této příležitosti zavítá do Přerova 60 až 70 účastníků semináře, z nichž mnozí se vrací opakovaně. Jako pořadatelé tuto skutečnost osobně přičítáme příjemné a pohodové atmosféře, v níž seminář po celou dobu probíhá, a také úrovni prezentovaných příspěvků kvalifikovaných přednášejících. Nutno podotknout, že se seminář stal také vhodným místem pro výměnu cenných pracovních zkušeností i sdílení příkladů dobré praxe během závěrečných diskuzí a v neposlední řadě také pro navázání dlouhodobých přátelství mezi těmi, které spojuje láska ke knihám a ke knihovnické profesi.

A proč právě literatura pro děti?

Otázka na závěr, na niž však zasvěcení knihovníci nemusí hledat odpověď příliš dlouho. Stejně tak, jako si v knihovnách vážíme čtenářů napříč všemi ostatními generacemi, uvědomujeme si i potřebu čtenáře dětského. Abychom tedy lépe pronikli do jeho světa plného nejrůznějších zájmů a byli schopni nabídnout mu vše, po čem jeho čtenářská duše touží, musíme se i na tomto poli neustále vzdělávat a orientovat se v nepřeberné nabídce knižních titulů, což zcela jistě není jednoduchý úkol. Jen díky tomu pak může fungovat oboustranně prospěšný vztah čtenář – knihovník a zvyšovat se intelektuální úroveň nastupující generace čtenářů.

Mgr. Andrea Kopečková
Městská knihovna v Přerově, p. o. (útvar knihovnických a informačních služeb; technický redaktor)
www.knihovnaprerov.cz
aktivity@knihovnaprerov.cz

 

KOPEČKOVÁ, Andrea. Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 4-5/2018 [cit. 2018-02-01].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/soucasna-literatura-pro-deti-a-jeji-vliv-na-rozvoj-ctenarstvi.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku