Česky | English

Symwriter

Autor: Mgr. Hana Kólová
Číslo: roč. 4, č. 4-5/2018
Rubrika: Objevujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

V posledních letech přibývá ve vzdělávacích zařízeních žáků se specifickými poruchami učení. Často jsou tyto potíže způsobeny různými formami persvazivních vývojových poruch. Zde spadá např. také vývojová dysfázie či autismus. Společným projevem těchto vývojových obtíží je narušená komunikační schopnost dětí, a to jak v aktivní, tak i v pasivní složce řeči. Děti s narušenou komunikační schopností mají tedy problém samy verbálně vyjádřit své potřeby, pocity či přání, ale navíc také zápolí s porozuměním řečových promluv i psaných textů. Slova jsou pro ně zkrátka příliš abstraktní, proud řeči velmi rychlý a změť slov na papíře nepřehledná.

Účinnou pomocí je používání augmentativní a alternativní komunikace, která by měla být zaváděna souběžně se stimulováním komunikace verbální. Bohužel stále panuje rozšířený předsudek, že augmentativní a alternativní komunikace může rozvoj mluvené řeči u dětí zbrzdit, či dokonce zastavit, na základě výzkumů však bylo prokázáno, že náhradní komunikační systémy naopak rozvoj verbálního vyjadřování pozitivně ovlivňují.  Navíc vedou u dětí k pocitu úspěchu a společenského uplatnění, který je v komunikačním aktu velmi důležitý a motivuje je k dalším pokrokům.

Existuje relativně velké množství různorodých náhradních komunikačních systémů, mezi oblíbené a používané u dětí patří např. jednoduché znakování či výměnný obrázkový komunikační systém (PECS/VOKS). Na rozdíl od slov jsou obrázky-jednoduché piktogramy dobře a univerzálně srozumitelné a je možné s nimi pracovat i na úrovni nejrůznějších struktur a hierarchií, což dětem s narušenou komunikační schopností vyhovuje a pomáhá jim lépe pochopit fungování jazykového systému.

Symwriter je systém, který umožňuje spojovat slova s obrázky a symboly. Funguje jako textový editor, uživatel tedy píše vybraná slova či ucelený text. Nad nimi pak systém automaticky generuje příslušné piktogramy. Symwriter byl vyvinut v Anglii společností Widgit, avšak je plně převedený do českého jazyka. Ve své databázi má více než 8 000 symbolů (mimo piktogramy také obsahuje například i fotografie), ke kterým je přiřazeno 20 000 českých slov. Možnosti uživatelského uplatnění jsou tedy velmi široké.

A jak bychom mohli systém Symwriter využít my knihovníci? Velké možnosti skýtá při vytváření besed pro předškolní děti, které ještě samy neumí přečíst psaný text. Do obrázků můžeme převést kupříkladu písničkový text, aby děti mohly vidět, jak se děj písně postupně odvíjí. Totéž funguje s pohádkami, zde systém funguje v podstatě na principu tzv. obrázkového čtení, které si můžeme sami vytvářet podle své potřeby. Program velmi usnadňuje výrobu nejrůznějších pracovních listů a podkladů, do textu je možné vkládat i vlastní fotografie, proto si děti mohou po lekci odnést například svůj vzpomínkový list s vlastní fotkou. S pomocí Symwriteru můžeme připravit i nejrůznější nápisy a pokyny určené těm nejmenším uživatelům knihovny, třeba pravidla užívání dětského koutku, které si pak dítě může samo ze symbolů „vyčíst“ a bude se cítit jistě důstojněji, než když jsou mu tyto informace pouze zprostředkovány.

V oblasti handicapovaných uživatelů, kteří mají problémy s komunikací, je tento systém neocenitelným pomocníkem. Zatímco standardní dítě se postupně číst naučí a doprovodné obrázky a symboly se stanou zbytnou nadstavbou psaného textu, lidé s narušenou komunikační schopností budou tuto podporu čerpat trvale. Díky kombinaci slovo-obrázek jim zprostředkujeme lepší pochopení fungování provozu knihovny, ale také náplň jednotlivých programů a lekcí. Velkým kladem tohoto souběhu písma s obrázkem je také provázanost jednotlivých pojmů a informací, které by jinak dítě mohlo vnímat izolovaně. V případě dětí s mentální retardací lze vyrobit jednoduché pracovní listy, které zalaminujeme a opatříme pásky se suchými zipy, děti pak podle své mentální úrovně mohou k sobě přiřazovat obrázky stejného druhu, případně kompletovat dvojici slovo-piktogram. Na všech těchto úrovních procvičují jak zrakové vnímání, tak jemnou motoriku, a především rozumové schopnosti. Program dokáže napsané texty rovněž sám přečíst. Těžce tělesně postiženým klientům umožňuje ovládání pomocí jednoho tlačítka a předdefinovaných prostředí. 

Práce s programem je snadná a uživatelsky velmi příjemná. Velkým kladem je časová úspora při chystání speciálních pomůcek pro děti. Vše potřebné najdeme na jednom místě. Cena licence se různí podle toho, zda bude program používat instituce, nebo rodina, zde společnost nabízí zvýhodněnou cenu.

KÓLOVÁ, Hana. Symwriter. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 4-5/2018 [cit. 2018-02-01].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/symwriter.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku