Česky | English

TEEŇáci jak Brno

Podzimní seminář Centra dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM) za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století se tematicky zaměřil na mládež v knihovnách, odtud název Práce s mládeží v knihovnách.

O akci

Jednodenní seminář věnující se problematice spojení teenagerů a knihoven nabídl nabitý program, v rámci něhož vystoupili tři přednášející, sedm zástupců z řad knihovníků a mnoho zúčastněných prostřednictvím diskusí.

„Cílem semináře bylo zaměřit se na jeden z knihovních trendů posledních let, kterým je vytváření speciálních prostor/programů pro věkovou kategorii teenagerů, kteří jsou coby čtenáři knihoven „žádaným a nedostupným zboží“, i proto byli za přednášející zvoleni především mladí lidé z jiných oborů, aby vnesli do knihovního prostředí zejména jiné úhly pohledu na problematiku."

Jan Horgoš

Prvním přednášejícím byl Jan Horgoš, který zaměřením svého příspěvku celý seminář uvedl. Honza Horgoš se věnuje překladu japonských mang a také se aktivně podílí na pořádání komiksového festivalu Animefest . Vzhledem k jeho vlastním dlouholetým zkušenostem s prací s mládeží se jeho příspěvek opíral především o příklady z praxe. Jeho hodinu a půl trvající přednáška byla značně informačně nabitá, bylo zřejmé, že má s naší cílovou skupinou značné zkušenosti a má načtenou i zahraniční literaturu týkající se dané problematiky. Já jsem si coby poznatek z přednášky odnesla několik pro mě překvapivých či nečekaných zjištění. Co se týče vybavenosti prostoru pro mladé, tak by měl být oproti mému očekávání světlý. A samozřejmostí by dnes již měla být možnost připojení se k Wi-Fi. Přednášející mluvil také o spojení knihoven a dobrovolníků. Tuto praxi už například uplatňují v třinecké knihovně, zajisté by však vzhledem k nedostatku financí v knihovnictví a množství rozmanité práce, kterou knihovny nabízí, bylo přínosné, kdyby knihovny pracovaly s dobrovolníky více. Dle mého názoru by se to odrazilo i v propagaci knihoven, protože by se přes dobrovolníky mohly k veřejnosti dostat informace o fungování knihoven, náplni práce knihovníků, objemu práce, množství kulturních či vzdělávacích programů apod. Vzhledem k rozmanitosti práce některých knihovních oddělení by o toto dobrovolnictví mohl být ze strany dobrovolníků zájem především proto, že prostřednictvím jedné instituce může získat praxi z různých činností. Pokud se dále vrátím k příspěvku Honzy Horgoše, tak cenné bylo doporučení, jak pracovat s mladými lidmi, kteří jsou povahově spíše uzavření. Jako prostředek k navázání kontaktu s takovým člověkem a získání jeho důvěry uvedl Horgoš zážitkové larpy. I v tomto případě vycházel především z vlastní mnohaleté zkušenosti. KJM v Brně začala s larpy letos a můžeme jen potvrdit, že nálada a rozpoložení při larpech a po jejich skončení je natolik uvolněná, že i ti, ze kterých byly před začátkem hry cítit rozpaky, se následně osmělili. Nejvíce z celého příspěvku mi však utkvěla informace, která zazněla v souvislosti s množstvím konkurence jmenovitě KJM, protože i přes výbornou polohu v centru města, tak v záplavě nabídek Brna, je pro KJM v Brně konkurencí i McDonald na náměstí Svobody – to je vskutku „povzbuzující“ informace.  

Dobříš

Po prvním přednášejícím následoval Inspiroblok, na němž vystoupily knihovny z Dobříše, Prahy a Třince. I přesto, že vystoupily pouze tři knihovny, tak původně plánovaná hodina na tyto příspěvky byla překročena, což je potěšující a inspirující především proto, že to jasně dokazuje, že knihovny mají teenagerům co nabídnout. Tomáš Pipota z Dobříše mimo jiné představil svůj Fantasy víkend v knihovně s názvem BookCon. Vzhledem k tomu, že Tomáš Pipota je nejen v knihovním světě znám jako bezedná studna nápadů na potrhlá videa, se samozřejmě věnoval i jim. Důležité poznatky bych shrnula do výčtu – lepší několik málo vteřin videa než žádné video; lepší nekvalitní video než žádné; vytvoření i jen několika málo minutového videa a jeho kvalitní zpracování může trvat i celý den; když chcete video zveřejnit, tak daleko lepší dosah než na samotném YouTube bude mít na Facebooku.

Třinec

Hana Pietrová a Martina Wolna z Třince taktéž představovaly nejrůznější programy a projekty svého Mklubu . Velmi přínosný byl však již výše avizovaný příspěvek Hany Pietrové, která popisovala své dlouhodobé zkušenosti se skloubením mládeže v knihovnách a dobrovolnictví.

Praha

Z Prahy přijela hned tříčlenná výprava v čele s Mílou Lincem. Kromě představení programu Noci bez Andersena, do kterého se již letos zapojily knihovny z Brna, Třince, Dobříše a Litvínova, jsme dostali tip na čtenářský klub s názvem Fresh books, na program Po zavíračce či inspiraci, jak vytvořit prostor pro mladé demonstrovaný na pražské pobočce na Smíchově.

Jezevec

Po obědové pauze vystoupil Petr Pouchlý alias Jezevec. Ve vzletnosti jeho příspěvku jsem se občas trochu ztrácela, ale energie a odhodlání pro věc, které se neslo napříč jeho projevem, bylo vysoce nakažlivé a motivující. Z Jezevcova příspěvku bylo patrné, že se v prostředí knihoven nijak nepohybuje, o to více inspirující bylo poslouchat jeho vnímání knihoven a jeho rady ohledně marketingu a brandingu ve vztahu ke knihovnímu prostředí.

Čejková

Povídání Ingrid Čejkové, která se ve své disertační práci zaměřuje na téma, jak středoškolské studenty v lavicích při vzdělávání nenudit, vystoupila s příspěvkem, který vedl k zamyšlení se každého za sebe samého ve vztahu k dané cílové skupině. Na společném brainstormingu jsme se shodli například na těchto poznatcích – středoškoláci hledají sama sebe, mají vlastní názor, žijí tady a teď, hledají vzory, jsou lehce ovlivnitelní, projevuje se u nich rychlý opad zájmu. Již při příspěvku Ingrid Čejkové se začala rozvíjet diskuze a výměna názorů, která přerostla do dalšího bodu programu s názvem Ve víru kulatého stolu, na kterém padly otázky a připomínky, jež uzavíraly celý den plný informací a inspirace. Na závěr hostitelská knihovna představila prostor a program TEENu .

Shrnutí

Dle reakcí a z odpovědí zpětných vazeb byl z pohledu zúčastněných seminář úspěšný a značně inspirující. Co více by si pořadatelé mohli přát – snad jen více takových nadšených a kvalitních přednášejících.

Autor fotografií: Alena Vítková (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)

Citace

ORÁLKOVÁ, Helena. Seminář. TEEŇáci jak Brno. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 5/2016 [cit. 2016-12-23].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/teen.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku