Česky | English

Země zní

Představení relaxační dílny z nabídky expresivních terapií v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, která netradičně propojuje arteterapii a muzikoterapii a skrze práci s keramickou hlínou a zvukem prohlubuje schopnost prožívat, tvořit a sdílet. 

Úvod

Projekt Expresivní terapie a prožitkové aktivity II

V roce 2016 byl v Knihovně Jiřího Mahena v Brně realizován projekt s názvem Expresivní terapie a prožitkové aktivity II . Záměr navazoval na projekt z předchozího roku, díky němuž se začaly v knihovně pravidelně nabízet lekce muzikoterapie a arteterapie pro různé cílové skupiny. Podařilo se rozšířit stávající potenciál knihovny o možnost setkávat se, sdílet, prožívat a tvořit. V důsledku narůstajícího zájmu škol i široké veřejnosti o prožitkové programy si projekt z roku 2016 vytyčil cíl obohatit nabídku o nové aktivity, zejména pak o relaxační dílnu, která by nově propojovala prvky muzikoterapie a arteterapie a umožňovala integrovat jedince s handicapy skrze společný prožitek.

Země zní pro veřejnost v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (2017)

Relaxační program Země zní

Nápad vytvořit tzv. synkretickou dílnu, která by v jednom programu spojovala muzikoterapii i arteterapii, vznikl z projektové spolupráce arteterapeutky Hany Sakmarové a muzikoterapeutky Soni Štoudkové v pracovním prostředí Hudební knihovny . Do té doby obě lektorky nabízely veřejnosti odděleně programy zaměřené buď na působení zvuku, nebo tvořivou činnost. Název Země zní vychází z  propojení dvou základních prvků: hlíny a zvuku. Program je určen široké veřejnosti a osobám se zrakovým postižením, integruje muzikoterapii a arteterapii v jeden celek a akcentuje rozvoj haptického (hmatového) vnímání skrze materiály a nástroje rozvíjející tuto rovinu smyslového vnímání. Kontaktem s těmito nástroji a jejich zvukem, stejně jako procesem tvorby se samotnou hlínou, je možné zakusit nejen silný kontakt s těmito materiály, ale zároveň se sebou samými. 

Keramická hlína

Keramická hlína a tibetské mísy

Středobodem tohoto relaxačního programu je „země“ jako matérie a koloběh toho, co z ní vzešlo a co se do ní navrací. Jako kontaktní materiál je využívána keramická hlína, jejíž manuální zpracovávání stimuluje mozkovou činnost, psychicky uklidňuje a zcitlivuje haptickou vnímavost a zručnost. Hlína je zároveň zásadním médiem ve výtvarné expresi zrakově postižených, jimž modelování umožňuje intenzivní prožitek z  umělecké tvorby. Co se týče zvuku, je během programu využíváno zvukově i hapticky zajímavých nástrojů jako jsou tibetské mísy a činelky, gong, hliněný džbán udu a v neposlední řadě i soubor ručně vyráběných hudebních nástrojů z pálené hlíny. Všechny tyto nástroje jsou velmi inspirativní a vibračně silné, vhodné jak pro práci s běžnou populací, tak především pro práci se zrakově postiženými jedinci, protože jejich silná rezonance je lehce vnímatelná kůží.

Tibetské mísy

Hlína. Zvuk. Tvoření. Stvoření

Během programu zúčastněný prožívá kontinuální proces tvoření s hlínou uprostřed zvuku. Každá fáze má určitou symbolickou rovinu a jedna plynule přechází v druhou:

  1. fáze prvního kontaktu s hlínou, vydělení kusu hlíny z jednolité hmoty;
  2. fáze zahřívání a zpracovávání hlíny, rytmizace hlíny za zvuku hliněného džbánu udu;
  3. fáze individuálního tvoření a stvoření, asociační tvorba z hlíny, tvoření v interakci se zvukem tibetských mís a dalších muzikoterapeutických nástrojů;
  4. reflexe a zvědomění prožitého;
  5. fáze společného tvoření, hra na muzikoterapeutické nástroje (technika muzikoterapeutického orchestru – postupné vznikání a zanikání zvuku);
  6. fáze zanořování objektů zpět do hmoty.

Tento postup nemusí být vždy stejný, často je citlivě přizpůsobován energii právě probíhajícího ročního období či naladění skupiny. Při závěrečné slovní reflexi účastníci často popisují stavy hluboké relaxace, pocity uzemnění a napojení na přírodu.

  

Země zní pro zrakově postižené v rámci Tmavomodrého festivalu (2017)

Závěr

Pro velmi pozitivní zpětnou vazbu je od roku 2016 program zařazován pravidelně jednou za tři měsíce. Země zní se doposud zúčastnili lidé z řad široké veřejnosti, tělesně postižení klienti Centra Kociánka a v neposlední řadě v rámci Tmavomodrého festivalu i skupina zrakově postižených dětí ve spolupráci s Knihovnou pro slabozraké a nevidomé . Věříme, že se bude i nadále dařit vytvářet bezpečný a harmonicky fungující kruh společného bytí a tvoření, do kterého se lidé rádi vrací.


Citace

SAKMAROVÁ, Hana. Země zní. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 3/2018 [cit. 2018-09-06]

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/zeme-zni.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku