Česky | English

Časopis IMPULSY je zaměřen na problematiku dětského čtenáře a čtenářství očima knihovníků, pedagogů aj. v co nejširší teoretické a praktické rovině s přesahy do příbuzných oborů (o časopisu).

Témata a uzávěrky

Nejbližší čísla

 • roč. 4, č. 3/2018 V hlavní roli hudba (srpen)
 • roč. 4, č. 4/2018 Mimořádně nadané děti a děti se specifickými potřebami (říjen)
 • roč. 4, č. 5/2018  Mezigenerační spolupráce (prosinec)

Spadá-li váš příspěvek do tematického čísla nebo obsahového rámce časopisu, můžete jej zaslat redakci k publikování. O vydání článku rozhoduje redakce, která si po konzultaci s autory vyhrazuje právo úprav. Za obsahovou správnost ručí autor textu.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Kólová, impulsy@kjm.cz (šéfredaktor)

Formální požadavky na příspěvky

 • Texty zasílejte ve formátech Word, použijte font Times New Roman, příp. Calibri, velikost 12 a text vhodně strukturujte (nadpisy tučně, oddělovat odstavce aj.). Další formátování s použitím specifických znaků nepoužívejte. Text zarovnejte do bloku.
 • Dle charakteru příspěvku do textu vložte krátkou shrnující či uvozující anotaci (max. 450 znaků bez mezer) a obsah vystihující klíčová slova.
 • Vzhledem k elektronické povaze časopisu nedoporučujeme publikovat texty delší než 5 normostran (9 000 znaků).
 • Doprovodné fotografie či obrázky k článku posílejte zvlášť jako přílohy textu ve formátu JPEG (.jpg), příp. PNG s popiskem. V textu uveďte místo vložení fotografie a autorství (jméno osoby, archiv instituce aj.) z důvodu souhlasu autora se zveřejněním fotografie (stačí ústní souhlas), rozlišení obrázku by mělo být 350-200 dpi.
 • Jakékoliv další přílohy (plakáty, programy aj.) posílejte taktéž zvlášť ve formátu JPEG či PDF. Místo vložení uveďte v textu článku.
 • Přejaté obrázky a použité zdroje řádně citujete dle pravidel citační normy ČSN ISO 690. V případě nejasností lze použít např. generátor citací Citace.com .
 • V případě, že jste článek publikovali či se chystáte publikovat i v jiném periodiku, oznamte tuto skutečnost redakci.

Profil autora

Publikujete-li na stránkách časopisu poprvé (nebo u vás došlu ke změně údajů), doplňte k článku informace o své osobě:

 • Jméno, příjmení a titul
 • Název instituce, v níž působíte včetně své pozice (název oddělení, zastávaná funkce aj.)
 • Webové stránky instituce
 • Kontaktní e-mail na svou osobu


vytisknout stránku Vytisknout stránku